Energising Management = Co-creatie, Curriculaire innovatie en Community building

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Management Business School. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden gelezen heeft en accepteert indien u met ons een samenwerking aangaat in de breedste zin des woord.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bezoeken van Excellence dagen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever, de klant.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een cursus, training of opleiding geschiedt door het inzenden per post of via e-mail van een door opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier.
2.2 Alle cursussen, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen, ter beoordeling van opdrachtnemer
2.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
2.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
2.5 Inschrijvingen c.q. aanmeldingen voor de Excellence dagen geschiedt op eigen risico en rekening, in geval van deelname aan een activiteit op deze dag.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een opdracht dient schriftelijk en aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.
3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen. Deze vervanger moet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarde van opdrachtnemer.
3.3 Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum is tot 2 maanden (60 dagen) vóór aanvang kosteloos mogelijk, met uitzondering voor ‘Personal Learning’. Bij annulering tussen 60 dagen en 30 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 75% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
3.4 Tussentijds annuleren is niet mogelijk. Opdrachtgever is dan volledige betaling verschuldigd.
3.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursus/opleidingskosten verschuldigd.
3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen, trainingen en/of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de Excellence dagen te annuleren en/of te wijzigen.

Artikel 4: Betaling

4.1 In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
4.2 Bij de opleidingsvariant ‘Personal Learning’ geldt opslag van 15% bovenop het reguliere lesgeld.
4.3 In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Per deeltermijn zal opdrachtnemer aan opdrachtgever een deelfactuur sturen. Opdrachtgever dient iedere deelfactuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Er geldt een opslag boven het normale lesgeld van 15% bij gespreide betaling.
4.4 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan opdrachtgever er geen aanspraak meer op maken. Alsdan is de gehele vordering direct opeisbaar.
4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden, is opdrachtgever over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 10% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.6 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
4.7 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
4.8 Alle buitengerechtelijke incassokosten van toepassing op het openstaande bedrag met een minimum van € 250,- komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door opdrachtnemer verstrekte leermiddelen. De deelnemer of opdrachtgever is niet gerechtigd cursus- en/of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan opdrachtnemer toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
5.2 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 5.000,- per dag.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
6.3 Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens opdrachtgever niet aansprakelijk en heeft opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorgdragen voor een vervangende les.
6.4 De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure en website et cetera kunnen geen rechten worden ontleend.
6.6 Voorzover opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk de deelnemer, is opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig, onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.
6.7 Inzake de door opdrachtnemer aangeboden online opleidingen, wordt de opdrachtgever toegang verstrekt tot de leeromgeving, alsmede studiebegeleiding, voor een periode van maximaal 20 weken.
6.8 In geval van de opleidingsvariant ‘Personal Learning, is een opslag van toepassing van 15% boven het reguliere lesgeld. Dit is omdat er één op één gecoacht wordt en de agenda volledig wordt aangepast op de opdrachtgever (student-deelnemer).

Artikel 7: Klachten – geschillen

7.1 Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk acht dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 8: aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 Aan de inhoud van de brochure en/of site kunnen geen rechten worden ontleend.
8.4 Aanwezigen op de Excellence dagen zijn niet verzekerd door de opdrachtgever. Deelname aan activiteiten op deze dagen is voor geheel op eigen risico en rekening.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

Energizing Future Thought Leaders


info@managementbusinessschool.com
https://www.managementbusinessschool.com

De website van Management Busines School maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?